Meteen naar de inhoud

Beleid 2021 – 2022

Er zijn veel verschillende kinderboerderijen in Nederland, ze variëren van een gezellige kinderboerderij met veel ruimte, tot een stadskinderboerderij of een half pretpark, met uitgebreide horeca en speelvoorzieningen. De nieuw op te starten natuurboerderij in Nieuwleusen wil zich onderscheiden door het educatieve element een prominente plaats te geven. We willen een plek zijn waar mensen, verenigingen, organisaties die op welke manier dan ook met dier of natuur bezig zijn in het nieuwe onderkomen hun thuis kunnen krijgen. Het zal toegankelijk zijn voor de hele gemeenschap van Nieuwleusen, voor jong en oud. De natuurboerderij zal de naam BalkInn krijgen. Balk is van de ezels die er nu ook al zijn en Inn is van herberg waar iedereen welkom is.

Stichting Natuurboerderij BalkInn is een zelfstandige stichting met een eigen bestuur. Haar doelstelling om bij te dragen aan een duurzame samenleving voert ze uit onder de eindverantwoordelijkheid van de Coöperatie Nieuwleusen Synergie. De stichting is officieel opgericht op 18 juni 2021 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83229329.

De stichting heeft ten doel:
  1. het ondersteunen van duurzame ontwikkelingen en verbeteringen en het vergroten en behouden van de leefbaarheid in de plaats Nieuwleusen;
  2. het ondersteunen en bevorderen van de onderlinge verbinding tussen de inwoners van Nieuwleusen.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  1. het exploiteren van een natuurboerderij;
  2. het geven van educatie en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
    1. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Visie

Wij willen bijdragen aan een duurzame samenleving en het vergroten van de biodiversiteit, door in verbinding met elkaar; jongeren en ouderen te betrekken, te laten genieten en in aanraking te brengen met flora en fauna.

Doelstelling / missie

De natuurboerderij is een agrarische en recreatieve voorziening met educatieve en sociale elementen. Het doel is om het publiek, maar met name kinderen op een interactieve en speelse manier in contact te brengen met de levende natuur. Met levende natuur wordt bedoeld het boerderijleven met naast dieren, ook de bomen en planten. Voor wie?

  • Alle mensen die van dieren en natuur houden
  • Alle mensen die hun dier en natuurkennis willen vergroten; in het bijzonder kinderen en schoolklassen

De kennis van natuur (flora & fauna) neemt af. Natuureducatie is niet per definitie een speerpunt in het educatieprogramma van scholen en mensen recreëren vaak ‘snel’. Dit doen zij in praktijk in de auto, op de fiets en ook doormiddel van computer, mobiel en andersoortig apparaat. Vaak zonder stil te staan bij de basis van het leven: de natuur.

Het gat tussen ‘druk, druk, druk’ en onthaasten wordt steeds groter en een zoektocht naar balans begint. Aandacht voor en bezig zijn in de natuur kan helpen te relativeren, brengt plezier met zich mee en kun je alleen en samen met anderen beleven en ervaren.

Achtergrond + motivatie plan


Hernieuwde aanleiding om een natuurboerderij te realiseren was enige jaren geleden de enquête van Plaatselijk Belang en Nieuwleusen Synergie. Een groot aantal inwoners in Nieuwleusen (er werden ongeveer 1300 enquêtes ingevuld) benoemden toen specifiek hun wens voor een kinderboerderij; een plek in het dorp waar kinderen kunnen knuffelen met dieren en kennis kunnen maken in en met de natuur. Ca. 10 jaar eerder was er eenzelfde soort inventarisatie gedaan met eveneens als uitkomst de wens voor een kinderboerderij in Nieuwleusen. Een aantal enthousiaste mensen heeft toen geprobeerd dit van de grond te krijgen, maar is toen niet verder gekomen in verband met het ontbreken van een locatie. Een geschikte en beschikbare locatie is er nu wel.

Beschikbare locatie

De locatie op de hoek Bosmansweg en Westerveen, met als hoofdingang aan het Westerveen, is gelegen aan de rand van een nieuwbouwwijk met veel jonge gezinnen.  Het perceel is groot ca. 1.30 ha en is nu nog eigendom van een particulier. Deze heeft te kennen gegeven deze grond met bestaande schuur te willen schenken aan de stichting met als wens het realiseren van een natuurboerderij voor de gemeenschap van Nieuwleusen. Op het terrein bevinden zich nu al een bestaande schuur, schuilstal voor ezels, een groot aantal fruitbomen met een moestuin. Het grasland is nu in gebruik voor het weiden van ezels en schapen.

Organisatiebeschrijving

Uitgangspunt is dat het besturen en operationeel beheer van de natuurboerderij geheel door vrijwilligers wordt gedaan. Vrijwilligers zijn dus essentieel voor de natuurboerderij. Goede contacten en waardering zijn daarbij belangrijke normen in de uitvoering. De stichting is een zelfstandig rechtspersoon die het beheer doet en aan wie het eigendom van het onroerend goed toebehoort.  De verbinding met de Coöp. Nieuwleusen Synergie wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Hierin worden ook afspraken gemaakt over de jaarlijkse bestuurlijke en financiële verslaglegging.  Minimaal 2 leden van het stichtingsbestuur maken deel uit van de ledenvergadering van Nieuwleusen Synergie.

Beleidsvoornemens 2021 – 2022

Op 21 juni 2021 heeft de gemeenteraad van Dalfsen ingestemd met de bestemmingsplanwijziging. Nadat er daarna na de wettelijke termijn van 6 weken geen bezwaren waren ingediend is de bestemming nu onomkeerbaar. De bouwplannen voor de natuurboerderij kunnen nu definitief worden opgepakt. De jaren 2021 en 2022 zullen met name nodig zijn om de plannen daadwerkelijk tot uitvoering te brengen, denk dan met name aan de bouw en inrichting van het terrein.

Bebouwing + erfinrichting

Het bestaande gebouw blijft behouden voor opslag van materialen. We maken een compact erf aan de zuidzijde met daarop twee nieuwe gebouwen:
– een gebouw (paviljoen) waar we groepen kunnen ontvangen en waar vergaderingen kunnen worden gehouden
– en een gebouw dat dienst doet als dierenverblijf.

Beide gebouwen zullen energieneutraal worden gebouwd, geen gasaansluiting maar wel zonnepanelen. De daken aan de oostzijde van het paviljoen en dierenverblijf zullen worden voorzien van natuurlijke dakbedekking, dat zal zijn gras of sedum. Dit ook op advies van de ervenconsulent om zodoende de gebouwen zo goed mogelijk in te passen in het landschap. Buiten het erf komt er nog een bijenstal en schuilstal te staan richting de noordzijde van het perceel. Een deel van de paden zal rolstoelvriendelijk worden aangelegd Dit betekent dat er een stevige ondergrond wordt aangebracht met daaroverheen gras en dichtbij de gebouwen half verharding. Alle paden worden in gras uitgevoerd die periodiek worden gemaaid.

Inrichting van het erf zal eenvoudig en zo groen mogelijk zijn. Wij willen bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit door veel verschillende beplantingen: van moestuin en boomgaard tot wilde planten. En we gaan dieren houden die van grote betekenis kunnen zijn (educatie, sociale cohesie, tegengaan eenzaamheid) voor kinderen en volwassenen uit de nabije omgeving.

Wet -regelgeving

Als natuurboerderij hebben wij met het opstarten en de uitvoering rekening te houden met geldende wet-en regelgeving, zowel op plaatselijk als op landelijk niveau. Uitgebreide voorlichting hierover heeft inmiddels aan ons plaatsgevonden. Wij volgen hierbij de regelgeving en richtlijnen zoals die zijn te vinden in het Keurmerk Kinderboerderijen van de Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland. (www.kinderboerderijen.nl) Wij zijn inmiddels aspirant-lid van de VSKBN.

Vrijwilligers

Zoals reeds eerder beschreven wordt alles gedaan met vrijwilligers. Er is geen sprake van betaalde krachten. Het bestuur bestaat bij de oprichting uit 7 personen. Ieder bestuurslid heeft zijn eigen aandachtsgebied en zal hierin optreden als coördinator. Ter ondersteuning van het bestuur gaan we diverse werkgroepen vormen met ieder een eigen verantwoordelijkheid. Men moet dan denken aan > bouw / terreininrichting / financiën / educatie / dieren / communicatie.

Financieel

Voor wat betreft de financiën is er onderscheid te maken tussen de eenmalige stichtingskosten en de jaarlijkse exploitatie. Concrete cijfers hierover zijn nog niet te noemen, maar uit informatie bij onze bezoeken aan verschillende kinderboerderijen denken wij uit te kunnen komen op een jaarlijkse exploitatie van tussen de € 12.000,00 en € 15.000,00.  De belangrijkste inkomsten zullen bestaan uit: fondsenwerving op projectbasis / giften (ANBI) / sponsoren / vrienden van / donateurs / scholenprojecten / themasubsidies en kleinschalige buffetverkopen.

Bij de bouw en aanleg gaan wij ervan uit dat dit voornamelijk wordt gedaan door vrijwilligers. Uit opgedane contacten en ervaringen van andere partijen in Nieuwleusen is gebleken dat daar voldoende draagvlak voor is. Voor de financiering van de eenmalige stichtingskosten € 450.000,00  van de nieuwe gebouwen, dat zijn voornamelijk de materialen,  zullen wij actief middelen moeten gaan werven. Met kan dan denken aan mogelijkheden als materialenkorting / fondsenwerving / subsidie / sponsoring / crowdfunding / lening / renteloze obligaties. Oriënterende gesprekken hiervoor zijn inmiddels opgestart.

De ondergrond met bestaande schuur met een taxatiewaarde van € 150.000,00 (2019) vraagt geen financiële middelen omdat deze wordt geschonken aan de stichting.

Wel is inmiddels bekend dat ons project in aanmerking kan komen voor een LEADER-subsidie. Wij hebben groen licht gekregen om de aanvraagprocedure hiervoor op te starten. Hiervoor is externe begeleiding ingeschakeld.

Aanvullend is het van belang om te melden dat er ook een beroep kan worden gedaan op financiële middelen vanuit Coöperatie Nieuwleusen Synergie. Uitgangspunt is dat dit geen structureel geld zal zijn maar wel incidenteel voor bijvoorbeeld een exploitatietekort en een bijdrage in de stichtingskosten. Afspraken hierover zullen worden vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst.

Sponsorbeleid

Het sponsorbeleid is nog niet volledig uitgewerkt. Wij willen op een gestructureerde manier sponsorgelden gaan werven. En daarbij te zorgen voor een langdurige binding met de sponsoren om zodoende de continuïteit te waarborgen. Sponsoren kunnen namelijk een belangrijke bijdragen leveren aan de instandhouding van de natuurboerderij. Vormen van sponsoring zijn bijvoorbeeld: vrienden van / donateurs / club van 10 hoofdsponsoren / projectsponsoren.

Educatie

De educatie aan basisschoolleerlingen in de gemeente Dalfsen zal plaatsvinden in samenwerking met alle plaatselijke kleindierverenigingen.

Het educatieve programma is gebaseerd op de eisen van de Natuureducatie Basisscholen, zoals geformuleerd door het Ministerie voor Onderwijs in de kerndoelen 40 en 41.

  • kerndoel 40: De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
  • kerndoel 41: De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen

Groep 1 en 2 thema: moeder en kind/ voorjaar/ eerste bloemen
Groep 3 en 4 thema: huisdieren
Groep 5 en 6 thema: bijen en planten
Groep 7 en 8 thema: vogels

De scholen krijgen ruim van tevoren informatie d.m.v. leskisten/mappen en komen een dagdeel op de Natuurboerderij ter afsluiting van het thema.

Plannen voor samenwerking met het voorgezet onderwijs o.a. Agnieten College in Nieuwleusen en het Zone College in Zwolle moeten nog worden uitgewerkt. Contacten daarvoor zijn er inmiddels gelegd. Voor studenten is er de mogelijkheid om hun Maatschappelijke stage op de natuurboerderij te volgen.

Communicatie

Communicatie is een middel om in contact te blijven met onze omgeving en daarbij draagvlak te creëren voor de ontwikkeling / het opstarten van de natuurboerderij. Wij onderkennen daarvoor verschillende doelgroepen zoals eigen vrijwilligers, omwonenden, bezoekers, donateurs en sponsoren. Maar ook (semi-)overheidsinstanties, scholen, organisaties en verenigingen. De middelen die wij daarvoor willen inzetten zijn nieuwsbrieven, website, social media, lokale krantjes etc. Momenteel wordt er hard gewerkt aan een eigen huisstijl zoals een logo en een eigen website.

Beleidsvoornemens 2023 – 2024

Dit eerste beleidsplan en daarmee de eerste periode vanaf oprichting van de stichting staat nagenoeg volledig in het teken van het opstarten van de natuurboerderij. Omdat wij alles voornamelijk met vrijwilligers gaan doen is het lastig een planning te geven. Wij gaan ervan uit dat wij in 2021 en 2022 volop bezig zijn om de gebouwen en erfinrichting gerealiseerd te krijgen. En de wens is om begin 2023 de deuren van onze natuurboerderij te openen. Voordat we operationeel gaan, gaan we op verschillende onderdelen concreter beleid uitwerken. Uitgangspunt is om ons beleidsplan jaarlijks te evalueren.

Contactgegevens

Stichting Natuurboerderij BalkInn

KVK 83229329
Fiscaal nummer (RSIN) 862780937
Westerveen 32, 7711 DE Nieuwleusen
info@balkinn.nl